หน้าเว็บ

วันอังคารที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2552

ข้อสอบ 20 พร้อมเฉลย

ข้อสอบปรนัย 20 ข้อ พร้อมเฉลย
วิชาการจัดระบบเครือข่ายและการสื่อสารข้อมูล ฯ

1.การสื่อสารโทรคมนาคมสามารถแบ่งออกเป็นกี่ประเภทใหญ่ๆ

A. 1 ประเภท B. 2 ประเภท
C. 3 ประเภท D. 3 ประเภท

2.ประเทศเป็นคนค้นพบการการสื่อสารโทรคมนาคมเป็นประเทศแรก

A. สหรัฐอเมริกา B. อังกฤษ
C. เยอรมัน D. โปรตุเกส

3.ประเทศไทยมีการนำโทรศัพท์มาใช้ในสมัยรัชกาลใด

A. รัชกาลที่ 5 B. รัชกาลที่ 6
C. รัชกาลที่ 7 D. รัชกาลที่ 8

4.ประเทศไทยมีการนำโทรศัพท์มาใช้เป็นครั้งแรกในปี พ. ศ. ใด

A. พ.ศ.2423 B. พ.ศ.2424
C. พ.ศ.2425 D. พ.ศ.2426

5. การสื่อสารข้อมูลหมายถึง

A. การดูแลข้อมูลสารสนเทศ
B. การพูดคุยกันในห้องเรียน
C. กระบวนการถ่ายโอนหรือแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างผู้ส่งและผู่รับโดยผ่านสื่อ
D. การประมวลผลข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์

6.เครือข่ายคอมพิวเตอร์หมายถึง

A. การนำคอมพิวเตอร์น้อยกว่าสองเครื่องมาวางเรียงกัน
B. การนำคอมพิวเตอร์มากกว่าสองเครื่องมาวางเรียงกัน
C. การนำคอมพิวเตอร์ตั้งแต่สองเครื่องขึ้นไปมาเชื่อมต่อกันด้วยเส้นทางการสื่อสาร
D. การนำคอมพิวเตอร์หนึ่งเครื่องมาเชื่อมต่อกัน

7.องค์ประกอบพื้นฐานของการสื่อสารข้อมูลสามารถจำแนกส่วนประกอบเป็นกี่ส่วน

A. 3 ส่วน B. 4 ส่วน
C. 5 ส่วน D. 6 ส่วน

8.ชนิดของสัญญาณ มีกี่ชนิด

A. 1 ชนิด B. 2 ชนิด
C. 3 ชนิด D. 4 ชนิด

9.สัญญาณแอนาล็อกใช้หน่วยในการวัดคืออะไร

A. บิต B. กิโลเฮิรตซ์
C. ไบต์ D. เฮิรตซ์

10.สัญญาณดิจิตอลเป็นสัญญาณแบบใด

A. แบบต่อเนื่อง B. แบบไม่ต่อเนือง
C. ข้อ A และข้อ B ถูก D. ไม่มีข้อถูก

11.เฮิรตซ์ (hertz) คือ หน่วยวัดความถี่ของสัญญาณข้อมูลแบบใด

A. สัญญาณแอนะล็อก
B. สัญญาณดิจิตอล
C. สัญญาณดิจิตอลสัญญาณแอนะล็อก
D. ถูกทุกข้อ

12.MODULATE หมายถึง

A. การรวมสัญญาณ B. การกระจายสัญญาณ
C. การแปลงสัญญาณ D. ถูกทุกข้อ

13.multiplex หมายถึงอะไร

A. การกระจายสัญญาณ B. การรวมสัญญาณ
C. การแปลงสัญญาณ D. ไม่มีข้อถูก

14.การเชื่อมโยงแบบจุดต่อจุดเป็นการเชื่อมโยงระหว่างเครื่องเทอร์มินอล หรือ คอมพิวเตอร์เพียง 2 เครื่อง โดยผ่านทางสายสื่อสารกี่สาย

A. 1 สาย B. 2 สาย
C. 3 สาย D. 4 สาย

15.การเชื่อมโยงแบบจุดต่อจุดจึงเหมาะสมกับงานส่งรับข้อมูลในรูปแบบ

A. งานที่มีการส่งรับข้อมูลน้อยและต่อเนื่อง
B. งานที่มีการส่งรับข้อมูลเร็วไม่ต่อเนื่อง
C. งานที่มีการส่งรับข้อมูลมากๆแต่ไม่ต่อเนื่อง
D. งานที่มีการส่งรับข้อมูลมากๆและต่อเนื่อง

16.OSI Model หรือ OSI Reference Model มีชื่อเต็มว่าอย่างไร

A. Open Systems Automatic I TelephoneExchange
B. Open Systems International Organization for Standardization
C. Open Systems Interconnection Basic Reference Model
D. Open Systems I Modulation -Demodulation Device

17.OSI Model หรือ OSI Reference Model แบ่งย่อยออกเป็นกี่ชั้น

A. 5 ชั้น B. 6 ชั้น
C. 7 ชั้น D. 8 ชั้น

18.Data Link Layer ทำหน้าที่อย่างไร

A. เป็นตัวบันทึกข้อมูลไว้ใช้งาน
B. เป็นตัวกระจายข้อมูลไว้ติดต่อสื่อสาร
C. เป็นตัวเชื่อมโยงไปยังข้อมูลต่างๆ
D. เป็นตัวจัดเตรียมข้อมูลที่จะส่งผ่านไปบนสื่อตัวกลาง

19.ชั้นที่ทำหน้าที่ดูแลจัดการเรื่องของความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการสื่อสารคือชั้นใด

A. Transport Layer B. Data Link Layer
C. Presentation Layer D. Application Layer

20.OSI Model มีทั้งหมด 7 ชั้น อยากทราบว่าชั้นที่อยู่ใกล้ผู้ใช้มากที่สุดและเป็นชั้นที่ทำงานส่งและรับข้อมูลโดยตรงกับผู้ใช้คือชั้นใด

A. Data Link Layer B. Presentation Layer
C. Session Layer D. Application Layerเฉลยข้อสอบปรนัย 20 ข้อ
1. B 2. A 3. A 4. B 5. C
6. C 7. D 8. B 9. D 10.B
11.A 12.C 13.B 14.A 15.D
16.C 17.C 18.D 19.A 20. D

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น